Handelsbetingelser

Handelsbetingelser

Forretningsbetingelser for Drejer & Falkenberg ApS

Version 4, august 2018

  1. Modtagelse af sager

1.1. Drejer & Falkenberg ApS anerkender hurtigst mulig modtagelse af en opgave, og fremsender umiddelbart herefter tilbud med nærmere præcisering af opgavens omfang samt de individuelle vilkår hvorunder opgaven skal udføres.

 

  1. Databehandling

2.1 Ved accept af fremsendt tilbud/ordrebekræftelse giver kunden samtidigt samtykke til at Drejer & Falkenberg ApS behandler data i det omfang det er sagligt begrundet. Vi behandler typisk følgende data: Dit CVR Nr., dit navn, telefonnummer og din e-mail adresse. Data bruges for dels at oprette dig i vores økonomi system og dels for at vi kan kommunikere med dig. Har vi brug for at behandle særligt følsomme persondata, vil dette fremgå udtrykkeligt i det endelige aftalegrundlag, og vil ikke ske uden dit udtrykkelige samtykke, og efter nærmere afgrænset formålsbeskrivelse.

 

2.2 Som registreret i vores system har kunden til enhver tid ret til indsigt i hvilke data og til hvilket formål vi opbevarer og behandler data på dig. Ønsker du at påberåbe dig retten til indsigt sker det ved at rette skriftlig henvendelse til den dataansvarlige: tinne@drejer-falkenberg.dk

 

2.3 Som registreret i vores system har kunden til enhver tid ret til at få data berigtiget såfremt der er sket ændringer, som kræver en sådanne berigtigelser. Berigtigelse sker ved at rette skriftlig henvendelse til den dataansvarlige: tinne@drejer-falkenberg.dk.

 

2.4. Ved accept af fremsendte tilbud/ordrebekræftelse gives kunden samtidig mulighed for til enhver tid at tilbagetrække et afgivet samtykke til databehandling samt til at få slettet data. Sker dette vil der blive truffet passende foranstaltninger for at imødekomme et sådanne ønske. Foreligger der lovhjemmel for at data opretholdes og behandles vil et ønske om at få slettet data dog først blive effektueret – idet omfang det er rimeligt, når den lovhjemlede tidsfrist er udløbet.

 

  1. Honorar, udlæg og depositum

3.1 Drejer & Falkenberg ApS fastsætter sit honorar med udgangspunkt i arbejdets omfang, opgavens kompleksitet samt den tid, der forventes at blive afsat til at løse opgaven.

 

3.2 Omkostninger samt udlæg som er nødvendige for at løse opgaven, herunder gebyrer, afgifter, rimelige kørsels-, rejse-, og opholdsudgifter betales af kunden ud over honorar.

 

3.3. Afhængigt af sagens karakter opkræves der et depositum ved sagens påbegyndelse. Som udgangspunkt opkræves depositum ved førstegangskunder eller kunder uden fast forretningsadresse i Danmark.

 

  1. Betalingsbetingelser

4.1 Fakturering sker normalt hver den 15. i måneden samt ved opgavens afslutning. Eventuelle udlæg faktureres løbende.

 

4.2 Der tillægges moms i henhold til de til enhver tid gældende danske regler.

 

4.3. Betaling skal ske senest 8 dage efter fakturadato.

 

4.4. Ved forsinket betaling er Drejer & Falkenberg ApS berettiget til at opkræve renter i henhold til Rentelovens til enhver tid gældende regler.

 

  1. Fortrolighed

5.1 Drejer & Falkenberg ApS forpligter sig til at behandle alle oplysninger modtaget af eller om kunden fortroligt i det omfang der ikke er tale om offentlig tilgængelige oplysninger. Alle medarbejdere hos Drejer & Falkenberg ApS er pålagt tavshedspligt vedrørende vore kunder sager samt øvrige forhold.

 

 

  1. Opbevaring og behandling af information

6.1 Drejer & Falkenberg ApS opbevarer og behandler alle informationer, dokumenter mv i overensstemmelse med gældende regler og alene til sagligt dokumenterede formål.

 

6.2 Afsluttede sager arkiveres i op til 5 år fra sagens endelige afregning og vil herefter blive sikkerhedsmakuleret.

 

6.3. Uploade bilag i regnskabsprogrammer arkiveres indtil aftale med leverandør af regnskabsprogram eventuelt måtte blive opsagt.

 

  1. Ansvar, ansvarsbegrænsning og forsikring

7.1 Drejer & Falkenberg ApS er ansvarlig for den bistand der leveres til kunden i henhold til almindelig gældende dansk lovgivning.

 

7.1 Drejer & Falkenberg ApS er alene ansvarlig for dokumenterbart tab, og således ikkeansvarlig for indirekte tab eller følgeskader, herunder driftstab, tab af data, mistet fortjeneste, skade på goodwill og image samt andre former for indirekte tab.

 

7.2. Drejer & Falkenberg ApS har tegnet ansvarsforsikring

 

  1. Klagemuligheder og værneting

8.1 En eventuel klage over sagsbehandlingen, honorarberegning eller andet rettes til den sagsansvarlige partner hos Drejer & Falkenberg ApS.

 

8.2 Eventuelle uenigheder skal forsøges løst i mindelighed parterne imellem med mindst mulig gene for de involverede parter.

 

8.3. Såfremt en uenighed ikke kan løses i mindelighed kan denne indbringes for de danske domstole i henhold til dansk ret ved Drejer & Falkenberg ApS´ hjemting i første instans.

mulig gene for de involverede parter.

8.3. Såfremt en uenighed ikke kan løses i mindelighed kan denne indbringes for de danske domstole i henhold til dansk ret ved Drejer & Falkenberg IVS´ hjemting i første instans.